- -Komplexní cestovní pojištění

Cestovní kancelář považuje za samozřejmé, že o vás bude dobře postaráno i za nepředvídatelných okolností. Zajistili jsme pro vás nové komplexní cestovní pojištění u UNIQA pojišťovna, a.s., které je možné přiobjednat ke všem zájezdům, pokud již není součástí základní ceny zájezdu.

Komplexní cestovní pojištění UNIQA pojišťovny není limitováno věkem účastníka a zahrnuje pojistné krytí v následujícím rozsahu:


Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7.000.000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600.000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300.000 Kč
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace, úraz + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 5.000.000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15.000 Kč (spoluúčast klienta 20%)

U zájezdů je možné přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Maximální pojistná částka plnění je 30.000 Kč nebo 50.000 Kč (spoluúčast klienta 20%).

Turistické pojištění - je možné přiobjednat u zájezdů, kde se provozují nebezpečné sporty a náročnější turistika. (Vysokohorská turistika od 3 000 m n. m. do 5 000 m n. m.).

Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění stornovací poplatků obsahuje i pojištění stornovacích poplatků z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání.

Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb.


Všeobecné pojistné podmínky.pdf