> Zájezdy > Poznávací zájezdy > Itálie > Toskánsko, ostrov Elba > JIŽNÍ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA, ETRUSKÁ SÍDLA, TYRKYSOVÉ MOŘE

JIŽNÍ TOSKÁNSKO A OSTROV ELBA, ETRUSKÁ SÍDLA, TYRKYSOVÉ MOŘE
Zájezdy Toskánsko, ostrov Elba

Obecné informace o zemi

Podrobný popis zájezdu

Anotace

Zájezd nás zavede do turistům zaslíbeného kraje, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice - kde můžeme ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží Toskánska a panenskou krajinu přímořského parku Maremma.


Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

San Gimignano – Voltera - ostrov Elba: Portoferraio – Poggio – Marciana – Monte Capanne - Procchio – Pitigliano – Sovana – Saturnia – Monte Argentario - Grosseto - Siena

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.

2. den zájezdu  
Ráno příjezd do oblasti půvabného Toskánska. Navštívíme město rodových věží SAN GIMIGNANO, klenot Toskánska, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami a toskánskými specialitami. Krátce prohlídka i středověké VOLTERY, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjezd do přímořského letoviska jižního Toskánska na ubytování.

3. den zájezdu  
Pobyt u moře.

4. den zájezdu  
Fakultativní celodenní výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov ELBA, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme PORTOFERRAIO, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor: vesnička POGGIO, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. MARCIANA, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - MONTE CAPANNE - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova MARCIANA ALTE s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku PROCCHIO. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování.

5. den zájezdu  
Pobyt u moře.

6. den zájezdu  

Výlet za etruskými sídly. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město s jedinečnou polohou PITIGLIANO, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka SOVANA, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana, via cave – hloubené cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ildebranda. SATURNIE, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů. Relaxace v sirných termálních lázních. Návrat na ubytování.

7. den zájezdu  
Pobyt u moře nebo dle zájmu (min. 25 účastníků) fakultativní výlet do "Toskánské oázy" - MONTE ARGENTARIO, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Individuální volno a odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích.

8. den zájezdu  
Polodenní výlet do hlavního města stejnojmenné provincie GROSSETO s řadou kulturních památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, zvonicí a socha Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi, individuální volno. Návrat na hotel a pobyt u moře.

9. den zájezdu  
Odjedeme do jednoho z nejkouzelnějších měst celé Itálie SIENY, prohlídka středověkého centra (UNESCO) - hlavní náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdobená sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.

10. den zájezdu  
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Rychlá objednávka

Termíny a ceny

Autokarem
dospělá osoba
kód termín nástupní místo počet nocí polopenze
IT404-17-1 01.09.2017- 10.09.2017 A, B, G, L 7 13990
Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím - oblast Follonica
 • 7x polopenzi (snídaně, večeře 3chodové menu)
 • pobytovou taxu
 • průvodce 

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Sleva

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj 3 990 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • výlet na ostrov Elba 790 Kč (nutná rezervace v CK, min. 25 osob)
 • fakult. výlet 7.den 400 Kč (min. 25 osob)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 300 Kč.

Nástupní místa

01.09. - 10.09. odjezd A, B, G, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Orientační ceny vstupného

San Gimignano -katedrála 4 €
San Gimignano - muzeum + věž Torre della Rognoze 7,50 €
Portoferraio - vila Mulini 5 €
Elba - lanovka 15 €
Voltera - Etruské muzeum 8€
Pitigliano - palác Orsini 3,5 €
Pitigliano - židovské ghetto 4 €
Sovana - etruské hrobky 5 €
Sovana - kostel Santa Maria 3 €
Grosetto - archeologické muzeum 5 €
Siena - katedrála, muzeum a vyhlídka 8 €
Siena - souhrnné vstupné na církevní památky 15 €
Siena - místní průvodce + sluchátka cca 5 € + 2 €
Siena - katedrála 7 €
Siena - Torre del Magnia 10 €

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek doporučujeme na vstupy cca 90 €

Zajímavosti

Doporučujeme

Na vstupné doporučujeme kapesné ve výši cca 90 €.

NOVINKY E-MAILEM
Zadejte svůj e-mail:
KE STAŽENÍ
Katalog zájezdů 2017

Přečtěte si