Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

CHODSKO A ČESKÝ LES

ZAPOMENUTÝ SOUSED ŠUMAVY

POZNÁVACÍ ZÁJEZD, DOVOLENÁ V ČESKU 2024

Kód zájezdu: CZ698-24 Počet nocí: 6 Strava: polopenze Ubytování: Hotel ***

Autokarem
Cena od 10 490 Kč

Oblíbené

Vypravte se s námi do Chodska, které bylo díky své poloze na hranicích vždy zcela výjimečné. Chodové byli odměňováni panovníky za ochranu hranic a nepodléhali žádné vrchnosti, jen králi. Chodsko má doposud velmi bohaté lidové tradice, dodnes se zde mluví zcela specifickým nářečím a kroj je tu běžné oblečení. Vítejte v kraji Jindřicha Šimona Baara, Aloise Jiráska či Boženy Němcové, na pestrém a členitém území, které zahrnuje hory Českého lesa a řadu kulturně historických památek. Klatovy –… Celý popis


Anotace

Vypravte se s námi do Chodska, které bylo díky své poloze na hranicích vždy zcela výjimečné. Chodové byli odměňováni panovníky za ochranu hranic a nepodléhali žádné vrchnosti, jen králi. Chodsko má doposud velmi bohaté lidové tradice, dodnes se zde mluví zcela specifickým nářečím a kroj je tu běžné oblečení. Vítejte v kraji Jindřicha Šimona Baara, Aloise Jiráska či Boženy Němcové, na pestrém a členitém území, které zahrnuje hory Českého lesa a řadu kulturně historických památek.

Klatovy – hřeben Haltravy – Capartice - Horšovský Týn – Klenčí pod Čerchovem - Výhledy – Čerchov – Chodov – Trhanov - Babylon – Újezd – Hrádek – Domažlice – Furth Im Wald – Waldmünchen - Švihov

Program zájezdu

1. den zájezdu:
Ráno odjezd k prohlídce historického centra KLATOV, jedno z nejkrásnějších měst v česko-bavorském pohraničí, lékárna U Bílého jednorožce, katakomby pod Jezuitským kostelem, Černá věž. Odjezd na ubytování do hotelu, večeře.

2. den zájezdu:
Za poznáním přírodních zajímavostí Českého lesa. Čeká nás jedna z nejkrásnějších a nezapomenutelných turistických tras po hřebenu HALTRAVY, tzv. Baarova cesta přes Vranovské sedlo, Škarmanku – nejvyšší vrchol Haltravského hřebene a Haltravu do Capartic. Trasa je lemovaná skalními útvary, zachovalými lesy a zaniklými vesnicemi.

3. den zájezdu:
Návštěva historického městečka s půvabným renesančním zámkem a hradem HORŠOVSKÝ TÝN. Prohlídka městského jádra (památková rezervace) a zámku, který je významnou architektonickou dominantou města a řadí se mezi nejnavštěvovanější památky západních Čech. Zámek obklopuje rozsáhlý park s drobnými stavbami: gloriet, loretánská kaple a letohrádek. Odpoledne původně privilegovaná obec KLENČÍ POD ČERCHOVEM, prohlídka, komorové domy na návsi a další starobylé domy tvořící památkovou zónu lidové architektury, chodská keramika, muzeum J. Šimona Baara, kde spisovatel žil, zastavení u kostela sv. Martina, v jehož hrobce je pochován Lomikar. Na závěr dne malá osada VÝHLEDY, pomník J.Š. Baara, výhledy na Chodsko.

4. den zájezdu:
Turistický výlet na nejvyšší vrchol Českého lesa ČERCHOV (1042 m) se zpřístupněnou rozhlednou Kurzovou věží. Čerchov je pravým vládcem příhraničních chodských hvozdů. Dlouhou dobu byl nepřístupný, až po roce 1989 je vrchol s nádhernými výhledy na Český i Slavkovský les a Šumavu opět přístupný a je vyhledávaným turistickým cílem. Odpoledne CHODOV, rezervace starých roubených domů. V TRHANOVĚ zastavíme u bývalého Lamingenova zámku. Zbytek dne strávíme u známého Babylonského rybníku s travnatou pláží, odpočinek a relax, variantně bohaté možnosti lehké turistiky v okolí.

5. den zájezdu:
Nejznámější chodská obec ÚJEZD u Domažlic, rodiště Jana Sladkého Koziny, Kozinův statek s pamětní síní, expozice připomínající chodské rebelie, statky upomínající na aktéry chodského povstání, roubené chalupy, špýchary, kostel sv. Václava z roku 1891 a na nedalekém vrchu HRÁDEK pomník J. S. Koziny. DOMAŽLICE - Arciděkanský kostel, šikmá věž (56 m) která se zachovala z původního středověkého Chodského hradu, krásná vyhlídka na město a okolí, Dolejší brána zbytky původního opevnění, památková rezervace – náměstí a vnitřní město, Muzeum Chodska s expozicemi přibližujícími historii regionu a svérázný chodský folklor. Ve městě pobývali významní literáti jako Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický, který zde i zemřel. Na tyto i další osobnosti upomínají pamětní desky a pomníky.

6. den zájezdu:
Návštěva příhraničních městeček na bavorské straně Českého lesa. FURTH IM WALD, hezké historické centrum, barokní radnice, brána Burgtor, kostel Nanebevzetí Panny Marie, věž Stadtturm a lázeňské městečko WALDMÜNCHEN, založeno r. 920 benediktskými mnichy. O městě psal J. Š. Baar, když popisoval pobyt B. Němcové na Domažlicku. Prohlídka, kostel sv. Štěpána, 35 m vysoká hodinová věž, radnice, Muzeum pohraničí aj. možnost návštěvy známého aquaparku.

7. den zájezdu:
Odjezd domů, cestou prohlídka gotického hradu ŠVIHOV, největší a nejzachovalejší vodní hrad v Čechách s unikátním systémem vodních příkopů.

U turistických tras je vždy možné volit mezi lehčí a těžší variantou.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Ubytování

Ubytování: hotel *** v krásném prostředí na hranici CHKO Český les, obklopený hlubokými lesy s výhledy do okolí, v samém centru historického Horního Chodska, v nadmořské výšce 600 m. Hotel disponuje wellness centrem s infrasaunou, soláriem, vířivkou a fitness.

Nástupní místa

21.07. – 27.07. Odjezd A + Plzeň
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Ubytování a stravování

hotel *** v krásném prostředí na hranici CHKO Český les, obklopený hlubokými lesy s výhledy do okolí, v samém centru historického Horního Chodska, v nadmořské výšce 600 m. Hotel disponuje wellness centrem s infrasaunou, soláriem, vířivkou a fitness.

Vstupné, platby

Orientační ceny vstupů (z roku 2023) v Kč a €
Klatovy
Pavilon skla 80 Kč, senior 60 Kč
Klatovské katakomby 150 Kč, senior 110 Kč
Kombinovaná vstupenka
Pavilon skla + Klatovské katakomby 210 Kč, senior 150 Kč
Historická lékárna 80 Kč, senior 50 Kč
Černá věž 50 Kč, senior 30 Kč

Státní hrad a zámek Horšovský Týn 200 Kč, senior 140 Kč, dítě 9-17 let 60 Kč
Muzeum J. Š. Baara v Klenčí 35 Kč, senior 15 Kč
Čerchov - Kurzova věž 30, Kč, senior 15 Kč

Újezd u Domažlic
Pamětní síň Jana Sladkého Koziny 50 Kč, děti 20 Kč

Domažlice
Šikmá věž 50 Kč, senior 25 Kč
Muzeum Chodska 80 Kč, senior 50 Kč

Waldmünchen
Muzeum pohraničí 2 €, senior 1,50 €, děti do 14 let 1 €
Aquapark Aquafit 10 €, děti 7 €

Hrad Švihov 180 Kč, senior 140 Kč, děti 6-17 let 50 Kč

Ceny vstupů jsou pouze orientační, uvedeny vždy v plné sazbě pro dospělého. Většina z navštěvovaných objektů poskytuje slevy pro seniory nad 65 let a mládež do 15 let.


DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 1000 Kč + 12 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.
Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací