Zavolejte nám +420 461 530 663
Napište nám info@redok.cz
Vyhledat zájezd
a

a

INDIE - TOULKY RÁDŽASTHÁNEM, ÁGRA A VÁRÁNASÍ

OKRUH INDIÍ ZA VELKOLEPÝMI PAMÁTKAMI

A SVÁTEK BAREV HÓLÍ

Kód zájezdu: IND316-20 Počet nocí: Strava: Ubytování:

Letecky
Cena na vyžádání

Náš tip

Velkolepý okruh za poznáním exotické tváře Indie s Janou Křížovou, pro kterou je tato země druhým domovem. Společně poznáme duchovní život, posvátná místa a skutečné klenoty z minulosti - mimořádné pozůstatky rádžů, honosné kupecké rezidence, džinistické chrámy, staré pevnosti. Okruh nás zavede k jedinečným památkám „Zlatého“ trojúhelníku, k překrásným městům a palácům v pohádkovém kraji Rádžasthán, které vypráví příběhy o lásce, hrdinství a bohatství. K návštěvě země bezpochyby patří i… Celý popis

Termíny a ceny zájezdu

Kód Termín Nástupní místa Počet nocí Dospělá osoba
snídaně
IND316-20-1 od: 02.03.2020
do: 19.03.2020
zobrazit 16 62 690 Kč Odjeto
KódIND316-20-1
Termínod: 02.03.2020 do: 19.03.2020
Nástupní místa Praha
Počet nocí16
Dospělá osoba - snídaně62 690 Kč
Odjeto

Anotace

Velkolepý okruh za poznáním exotické tváře Indie s Janou Křížovou, pro kterou je tato země druhým domovem. Společně poznáme duchovní život, posvátná místa a skutečné klenoty z minulosti - mimořádné pozůstatky rádžů, honosné kupecké rezidence, džinistické chrámy, staré pevnosti. Okruh nás zavede k jedinečným památkám „Zlatého“ trojúhelníku, k překrásným městům a palácům v pohádkovém kraji Rádžasthán, které vypráví příběhy o lásce, hrdinství a bohatství. K návštěvě země bezpochyby patří i posvátné Váránasí a proslulý chrámový komplex v Khadžuráho. Okruh obohatíme o bývalé královské město Chittorgarh, město duchů Fatehpur Sikri. Navštívíme zapomenuté paláce a chrámy malebného Órchha, poušť Thár, kde západ slunce na dunách bude opravdovým zážitkem, stejně tak i hinduistický svátek barev Hólí, který si užijeme v jednom z nejromantičtějších měst Indie v Udaipuru.

Zájezd provází Ing. Jana Křížová, garance skupiny max. 12 osob

Dillí - Bíkánér – Déšnók - Džaisalmér - Poušť Thár - Džódhpur - Np Kumbhalgarh - Ranakpur - Udaipur – Chittorgarh - Džajpur - Fatehpur Sikri - Ágra - Órchha - Khadžuráho - Váránasí - Sarnáth

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odlet s průvodcem z Prahy do Dillí.

2. den zájezdu
Po půlnoci přílet do Dillí, transfer do hotelu. Snídaně a celodenní prohlídka DILLÍ – největší mešita v Indii Páteční mešita – Džámí masdžid, Červená pevnost (UNESCO), procházka po náměstí Chandi Chowk, Rádžghát – místo zpopelnění Mahátmy Gándhího, impozantní Kutub Minár (UNESCO) - největší cihlový minaret světa a komplex budov, které jsou ukázkou raně afgánské architektury, baháistický Lotosový chrám - krásná stavba v podobě rozvíjejícího se lotosového květu. Humájúnova hrobka (UNESCO) - jedinečná ukázka Mughalské architektury, předchůdce Tádž Mahalu, moderní památník Indická brána aj. Večer fakult. návštěva sound & light show v Červené pevnosti. Návrat do hotelu na nocleh.

3. den zájezdu  
Po snídani přejezd do BÍKÁNÉRU (cca 8 hod.). Jedinečná a zajímavá cesta se zastávkami nás povede přes indický venkov RÁDŽASTHÁNU, největší indický stát, který je nazýván „pouštním státem“, ale oplývá řadou zajímavých historických i kulturních lokalit. Právě v Rádžasthánu se nám odhalí Orient v celé kráse. Nocleh v Bíkánéru.

4. den zájezdu  
Prohlídka „velbloudího“ města BÍKÁNÉR, strategicky ležícího na bývalé karavanní cestě do Střední Asie a Číny. Navštívíme pevnost Džúnágarh - sídlo místních maharádžů s krásnými interiéry, palác Lálgarh s muzeem. DÉŠNÓK s hinduistickým chrámem Karni Mata, který je známý množstvím krotkých krys, která jsou zde uctívána jako posvátná zvířata. Nocleh v Džaisalméru.

5. den zájezdu  
Zlaté město DŽAISALMÉR (UNESCO) jehož mohutné pevnosti z 99 baštami vystupují z pouště Thár. Toulky pevností, návštěva paláce, džinistických chrámů a event. návštěva některého z havélí - honosné rezidence místních kupců. Zastávka u jezera GADI SAGAR. Odpoledne přesun do pouště THÁR, jízda na velbloudech (cca 1,5 hod) na písečné duny Sam a Sand. Západ slunce na dunách. Ubytování a večeře.

6. den zájezdu  
Po snídani pokračujeme v cestě za poznáním RÁDŽASTHÁNU. Průjezd indickým venkovem a pouštní krajinou se zastávkami. Cestou nás oslní zářivě rudé pláně, kde se suší chilli papričky, díky nimž je oblast mezi Džaisalmérem a Džódhpurem světoznámá. Chilli je základním kořením v indické kuchyni, cestou zastávka i na nákup tohoto koření. Nocleh v Džódhpuru.

7. den zájezdu  
Prohlídka druhého největšího města Rádžasthánu, jednobarevného „Modrého města" DŽÓDHPURU se slavnou monumentální pevností Méhrángarh, rozprostírající se nad městem, nejmohutnější rádžasthánská pevnost. Návštěva mramorového památníku Džasvant Tháda s kenotafy místních maharádžů, krásné zahrady a výhledy na pevnost. Přejezd do Starého města s Hodinovou věží, večer návštěva místní tržnice s indickým kořením. Návrat na nocleh.

8. den zájezdu
Projedeme NP KUMBHALGARH, prohlédneme si mohutnou pevnost s hradbami Kumbhalgarh na svazích pohoří Arávali „Oko Méváru“. Zastavíme v RANAKPURU, prohlídka nejkrásnějšího chrámového komplexu v Rádžasthánu s mramorovými džinistickými chrámy, jimž vévodí Ádimáthův chrám, jedno z nejposvátnějších míst pro džinisty. Přejezd do romantického UDAIPURU. Dnes a zítra bude probíhat svátek barev Hólí, necháme si volný prostor, abychom si mohli užít tento tradiční indický festival plný barev, hudby a veselí.

9. den zájezdu  
Město UDAIPUR ležící na jezeře Pichola se svými ostrovními paláci. Městský palác s muzeem a krásnými interiéry, indoárisjký chrám Džagdiš, zahrady Sahelion-ki-bari s kašnami a lotosovým jezírkem, projížďka okolo jezera Fateh Sagar. Celodenní atmosféra svátku barev Holí a mj. večer nás čeká krásná podívaná z lodičky na plovoucí paláce, kterou poplujeme po jezeře Pichola. Nocleh v Udaipuru.

10. den zájezdu
Ráno odjedeme do bývalého královského města CHITTORGARH, návštěva dominanty města a jedné z největších pevností v Indii, tyčící se nad městem. Následuje DŽAJPUR, uličky Starého města, bazárky plné hedvábí, zlatých šperků, keramiky a večer návštěva místní tržnice. Nocleh v Džajpuru.

11. den zájezdu
DŽAJPUR
, celodenní prohlídka „Růžového města“ (UNESCO). Ráno navštívíme pevnost Amber (UNESCO), bývalé sídlo místních maharádžů se slavnou Zrcadlovou síní a Síní radosti. K pevnosti vyjedeme na slonech. "Růžové město" - Městský palác s muzeem (Čadra Mahal), symbol města Hawa Mahal – tzv. Palác větrů, Džantar Mantar (UNESCO) – středověká astronomická observatoř z 18 stol. Návrat na hotel.

12. den zájezdu  
Snídaně a cesta do Ágry (cca 5 hod). Cestou město duchů FATÉHPUR SIKRÍ (UNESCO), prohlídka nádherně dochovaného města vítězství, které si nechal vystavět Akhbar Veliký jako nové hlavní město, velká Páteční mešita, Sultánský palác z červeného pískovce aj. Nocleh v Ágře.

13. den zájezdu
ÁGRA. Za svítání úchvatná prohlídka nejslavnější hrobky lásky Tádž Mahal (UNESCO) s rozlehlými zahradami, skvost světové architektury. Návrat na snídani, poté bývalé sídlo indických panovníků rozsáhlá Červená pevnost (UNESCO) a monumentální hrobka císaře Akbara. Odpoledne krátký přejezd vlakem do Džhánsi, ubytování v Órchha.

14. den zájezdu  
ÓRCHHA, nádherné zapomenuté paláce a chrámy, historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury. Večer dojezd na ubytování do Khadžuráha.

15. den zájezdu  
Kamenná učebnice lásky KHADŽURÁHO (UNESCO), proslulý chrámový komplex s erotickými výjevy, tzv. „Kámasútra vytesaná do kamene“. Chrámy patří k nejstarším v Indii a k nejkrásnějším ukázkám chrámového umění na světě, řadí se i mezi tzv. „divy Indie“. Večer odjezd lůžkovým vlakem do Váránasí.

16. den zájezdu  
Dopoledne příjezd do VÁRÁNASÍ, ubytování v hotelu. Váránasí je jedno z nejdéle trvale osídlených měst na světě, je svatým městem pro hinduisty, buddhisty i džinisty. Odpoledne procházka po ghátech u řeky Gangy, návštěva spalovacího ghátu. Prohlídka Benárské hinduistické univerzity, chrámu Bharát Mátá s reliéfní mapou indického subkontinentu aj. Večer možnost shlédnutí každodenního obřadu Árthí - „uzavírání Gangy". Nocleh.

17. den zájezdu  
Za svítání projížďka lodí po GANZE okolo posvátných ghátů, kde brzy ráno dochází k rituálnímu očišťování tisíců poutníků v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, kde již po tisíce let nepřetržitě probíhá tradiční zpopelňování. Návrat na snídani a krátký přejezd do SARNÁTHU, významného budhistického poutního místa. Prohlídka budhistických chrámů, stúp a archeologického muzea, místo prvního kázání Buddhy. Odpoledne návrat do Váránasí, večerní posvátné město.

18. den zájezdu
Snídaně a odlet do DILLÍ, dokončení prohlídky města, nákupy, případně další alternativní program dle zájmu v návaznosti na letový řád. Večerní - noční let do Prahy, přílet následující den 20.3.

Cena zahrnuje

Cena nezahrnuje

Fakultativní příplatek

Vstupní vízum

 • turistické vízum do Indie 2300 Kč, o potřebných formalitách budeme včas informovat

Orientační ceny vstupného

 • Pevnost Bikanér 400 INR palác Lalgarh 200 INR pevnost Jaisalmer 450 INR pevnost Jodhpur 600 INR Jaswant Thada 100 INR Kumbhalgarh 600 INR palác v Udaipuru 350 INR pevnost Amber 500 INR městský palác v Jaipuru 700 INR Hawa Mahal 250 INR Džantar Mantar 250 INR Fatehpur Sikri 610 INR Taj Mahal 1300 INR Červená pevnost v Agře 600 INR hrobka sultána Akhbara 250 INR Khadžuráho 600 INR archeologický areál Sarnáth 250 INR Archeologické muzeum 10 INR Červená pevnost v Dillí 600 INR Kutub Minar 500 INR Humájúnova hrobka 500 INR
 • Ceny vstupů se často skokově mění. Počítejte s možností dodatečného přikoupení povolení fotografovat či natáčet na video v interiérech. Tato částka se pohybuje podle významnosti objektu od 20 -200 rupií. Vstupy u státních památek bývají většinou 500 Rs. Nejdražší položkou je Tádž Mahal, který stojí 1500 Rs. Celkově počítejte na vstupy cca 125 Euro.

Kapesné

 • Dle individuálního zájmu o návštěvu památek cca 125 Euro na vstupné, cca 30 Euro na bakšišné + cca 20 Euro/den na běžnou útratu, stravu a osobní potřebu. V případě zájmu o fakultativní výlety, nákupy drahých předmětů (koberce, šperky atd.) počítejte s větší finanční rezervou.
 • V Indii je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby – (nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, apod.) spropitné – bakšišné, které se pro náš zájezd bude pohybovat okolo 30 Eur/os. Bývá zvykem, že průvodce bakšišné vybere na začátku zájezd a poté ho předává za celou skupinu

Zajímavosti

 • MĚNA A KURZ 1 rupie (Rs, INR) = 100 paisů Bankovky mají hodnotu: 5, 10, 20, 50, 500 a 2000 rupií. Mince mají hodnotu 1, 2, 5 a 10 rupií. S paisy se prakticky nesetkáte. kurz: 100 Rs = 31,62 Kč (.2019) V celé Indii lze bez problémů měnit eura, dolary i libry. Pro placení budete určitě potřebovat rupie, není zvykem platit v jiné než místní měně. Bankomaty jsou takřka na každém rohu (jednorázově lze vybrat max. 10 000 Rs). Ve větších obchodech a restauracích lze už poměrně běžně platit kartou. Měnit hotovost mimo banky nebo registrované směnárny je protizákonné. Doporučuji disponovat určitou hotovostí, kterou na místě vyměníte za rupie a zároveň mít u sebe platební kartu. Lze samozřejmě mít pouze kartu a už na letišti si hotovost rovnou vybrat.
 • ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ Ceny základních potravin jsou srovnatelné s cenami v ČR. U balených potravin jsou státem stanoveny maximální maloobchodní ceny, které se mohou v jednotlivých svazových státech lišit. Maximální cena ("Maximum Retail Price") je vytištěna na obalu. Dovážené zboží je předražené. Až na výjimky v Indii neexistují obchody typu "supermarket". Potraviny se nakupují na tržnici či v pouličních krámcích. Jednoduchý pokrm na ulici: 1-45 Rs, vydatnější pokrm v restauraci: 120-280 Rs, 1l vody 20 Rs, trs banánů 30 Rs, pivo Kingfisher 100 Rs, Coca cola 0,5 l 40 Rs, láhev indického rumu 300-800 Rs.
 • OSOBNÍ VĚCI Vezměte s sebou 1 kvalitní fotokopii svého pasu – stranu s fotografií, pro případ ztráty pasu (nebo si sken pasu uložte do emailu). Vzhledem k tomu, že případné vyřízení náhradního cestovního dokladu je komplikované, doporučuji pas mít uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo odcizení. Stejně tak doporučuji mít většinu peněz uloženou odděleně. Celkově doporučuji přiměřené, decentní oblečení jak pro muže, tak pro ženy (ženy delší sukně nebo volné kalhoty či „tříčtvrťáky“, trička s rukávem, muži bermudy aspoň ke kolenům nebo raději tříčtvrteční kalhoty). Vezměte s sebou jedny pohodlné boty na chození při prohlídkách – ideální jsou trekové sandály či pevné pantofle. Počítejte s častým zouváním před vstupem do svatyní. Plavky-možnost koupání bude omezená, jedinou možností jsou hotelové bazény (pokud jimi hotely budou vybaveny). Dále klobouk a brýle proti slunci, repelent, desinfekční gel na ruce, menší ruličku toaletního papíru pro případ nouze, vlhčené ubrousky. Šátek pro ženy při vstupu do svatyní a mešit. !!! Praktické může být pohodlné teplejší oblečení (tepláky + triko s dlouhým rukávem, mikina) na noc ve vlaku, kde často bývá „překlimatizováno“. Vlaky jsou vybaveny lůžkovinami, ale hodit se Vám může vložka do spacáku. Doporučuji se vybavit osobní lékárničku nejenom léky, které pravidelně užíváte, ale také analgetika, dezinfekci a léky na žaludeční a střevní potíže (Endiaron, Smecta, Hylac…). Vzhledem k častým přesunům se zavazadly, doporučuji si vzít co nejméně věcí a co nejmenší zavazadla. Pokud zvolíte kufr nebo krosnu je zcela na Vás. Zavazadla budeme jen převážet.
 • SMLOUVÁNÍ V INDII V obchodech a obchodních domech platí pevně dané ceny, avšak na tržištích, u pouličních prodavačů a např. řidičů taxi lze úspěšně smlouvat o ceně. Smlouvání je součástí místního koloritu a platí, že projevíte-li zájem o zboží resp. službu, ignorujete nejprve nabízenou cenu, důkladně si zboží prohlédnete a začnete smlouvat. Prodavač obvykle ohodnotí své zboží zhruba o 1-2/3 dráž, než je jeho skutečná hodnota. Svou nabídku stanovte asi na 80% reálné ceny, kterou jste ochotni zaplatit. Prodavač vám v této fázi bude líčit své nesnáze, hrozbu bankrotem, hromadou hladových potomků apod. Pokud prodavač ani poté nesouhlasí s vámi navrženou cenou, zboží odložte a pomalu naznačujte odchod. Prodávající vás dozajista zastaví a přijme nabízenou cenu. Věřte, že jste nejen skvěle nakoupili, ale samotnému prodavači jste tím připravili velice příjemné okamžiky. Jde o věc osobního přístupu, avšak smlouvání by vždy mělo probíhat v přátelském duchu, negativní emoce jsou nepatřičné. Do smlouvání se nepouštějte, pokud zboží nechcete opravdu koupit a nikdy nevyslovujte cenu, kterou nejste ochotni zaplatit
.
 • JAZYK A OBYVATELÉ Indie je mnohonárodnostní stát. Největší je indoárijská skupina (72 % - Hindustánci, Bengálci, Gudžaráthové, Paňdžábci, Uríjci, Maráthové aj.), následuje drávidská (25 % - Tamilové, Telugové a Kannadové, Malajámci aj.), dále Mundové a horské skupiny v Himálaji. Nejdůležitějším jazykem pro národní, politickou a obchodní komunikaci je angličtina. Úředním jazykem je prohlášena standardní hindština (ovládá ji přes 40 % obyvatelstva), angličtina je druhým uznaným úředním jazykem, dalšími rozšířenými jazyky jsou bengálština (8.1% obyvatel), telugu (7,2% obyvatel), maráthština (7%), tamilština (5,9%) a urdština (5%).
 • KLIMA Vhodná doba pro cestování po Indii (kromě hor severní Indie) je od listopadu do března. Po této době nastává velmi horké léto (vhodné pro cesty do hor), kdy se denní teploty pohybují mezi 35 a 45 stupni Celsia ve stínu. Přibližně v polovině června začíná období monzunových dešťů, během něhož je v Indii velmi teplo a velmi vlhko. Období dešťů trvá do srpna, někde až do začátku září. Pro pobyt v horách severní Indie je ideální období září až listopad.
 • ČASOVÝ POSUN Časový posun vůči České republice je na celém území Indie +4,5 hod. v době středoevropského (zimního) času a +3,5 hod. v době letního času.
 • ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230 – 240 V, 50 Hz, zástrčky blízké evropskému standardu, avšak většinou se 3 zdířkami. Vyskytuje se však i řada jiných typů. Zásuvky jsou často univerzální a není třeba vozit žádný adaptér. V některých indických oblastech jsou poměrně časté výpadky elektrického proudu.
 • ZDRAVOTNÍ PÉČE Lékařská péče celkově na nízké úrovni a nemocnice odpovídající evropskému standardu lze nalézt jen v největších městech (Dillí, Mumbai, Kalkata apod.). Obecně lze říci, že soukromí lékaři poskytují lepší péči než zařízení státní. Jako nezbytné je třeba jednoznačně doporučit uzavření cestovního zdravotního pojištění na dobu pobytu v Indii. Velkým problémem cizinců jsou průjmová onemocnění. Zpravidla se jedná o tzv. cestovní průjem, jenž se dostavuje čtvrtý až pátý den po příjezdu do Indie. Pokud po 2-3 dnech neustane, je třeba vyhledat lékaře, neboť by se mohlo jednat o amébózu (včetně jaterního abscesu) nebo bacilární dyzenterii, častá je též lamblióza a na venkově cholera. Vážným problémem je v Indii vzteklina; vzhledem k značnému riziku nákazy se doporučuje chránit se před volně pobíhajícími psy.
 • STRAVOVÁNÍ Potraviny v obchodech nebo jídlo v místních restauracích či stáncích jsou velmi rozmanité a bývají levné. Naprostá většina pokrmů je buď vegetariánská nebo z kuřecího či jehněčího masa. Přílohou bývá zpravidla rýže či indické placky. Avšak dejte si pozor na kvalitu pokrmů v pouličním prodeji – raději nezkoušet. Připravte se na kořeněnou, někdy pro naše chuťové buňky nezvykle silnou, chuť jídla. Stále více se rozšiřuje síť mezinárodních řetězců rychlého občerstvení (Mc Donald, Pizza Hut). V tomto případě je potřeba počítat s mírně pozměněnou nabídkou pokrmů, aby vyhovovala místní chuti a zvyklostem. Doporučuji pít nápoje pouze v originálním balení, při nákupu zkontrolujte, zda není porušen uzávěr. (je vhodné i na čištění chrupu použít balenou vodu). Indové jedí rukama, přesněji řečeno pouze pravou rukou. V Indii, stejně jako v celé Asii, se levá ruka používá na očistu, po použití toalety, při mytí nohou a další nečisté činnosti, zatímco pravá ruka se používá při jídle, při podávání rukou atd. Nedávejte si led do nápojů (voda pro jeho přípravu může obsahovat mikroby), omezte konzumaci zmrzliny. Ovoce jezte jen loupané, nebo které si můžete omýt. Omezte syrovou zeleninu, nepasterované mléko a mléčné produkty domácí výroby. V žádném případě nejezte syrové maso! Konzumujte pokrmy tepelně upravené a v horkém stavu.

Doporučujeme

 • U většiny chrámů, mešit se musí všichni návštěvníci zouvat. Někteří turisté raději vozí staré ponožky nebo návleky, které jim nevadí po dni zahodit. Upozorňuji, že v některých chrámech vyžadují úplně bosé nohy!! • Nepijte vodu z vodovodu, doporučujeme kupovat vodu balenou, můžete tak předejít zažívacím potížím. Stejně tak se vyvarujte přílišnému míchání různých jídel a hlavně jídel silně kořeněných • Vzhledem k tomu, že Indové mají zcela odlišnou mentalitu od té naší, buďte, prosím, tolerantní a respektujte tento fakt. Berte jej jako součást poznávání jejich země. • Zejména indické pojetí času nám může někdy působit potíže. • Indové jsou značně spontánní, přátelští a družní. Jednání je obvykle velmi srdečné a vstřícné. Bohužel se naučili na turisty pohlížet jako na boháče s naditou peněženkou. Za sebemenší službu vyžadují bakšiš a výjimečně se dokáží i nepříjemně prosazovat. Zvlášť v některých objektech se můžete setkat s množstvím především dětí prodávajících drobné suvenýry, které jsou velmi neodbytné. Prosíme v těchto případech o trpělivost a pochopení. • Fotografování venku nebývá omezené, v některých interiérech, zvláště v chrámech je zakázáno. Někdy je možné si zakoupit na místě povolení k fotografování. Buďte taktní a opatrní při fotografování místních lidí. Ti často za vyfotografování požadují bakšiš.

Očkování

 • při vstupu do Indie není vyžadováno žádné povinné očkování

Nástupní místa

02.03. – 20.03. Odlet L2, L3

Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Potřebujete další informace ?

Volejte tel. +420 461 530 663 nebo napište, zavoláme Vám nazpět.

Poslat dotaz k zájezdu
TIPY A SLEVY AŽ 50%

ZÍSKEJTE
TIPY NA ZAJÍMAVOU
DOVOLENOU
A SLEVY AŽ 50%

Další doporučené kategorie
E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací


E-katalog

Aktuální přehled všech zájezdů

Zobrazit
Slevy na zájezdy

Využijte slevy za včasné přihlášení
a věrnostní bonusy pro stálé klienty

Více informací